Buenos Aires, Avgust 10, 2010. Hiljade žena i devojaka u Argentini nepotrebno pati svake godine zbog nemarnosti ili zloupotreba u oblasti zdravstvene zaštite reproduktivnog zdravlja, kaže izveštaj današnjeg Human Rights Watch-a.

Izveštaj na 53 strane “Iluzije brige: Nedostatak odgovornosti za reproduktivna prava u Argentini,, svedoči o mnogo prepreka sa kojima se žene i devojke suočavaju pri dobijanju zdravstvenih usluga u cilju zaštite reproduktivnog zdravlja na koje imaju prava, kao što je kontracepcija, dobrovoljna sterilizacija, i abortus posle silovanja. Najčešće prepreke u ovoj zaštiti uključuju dugo odlaganje pružanja usluga, nepotrebno upućivanje na druge klinike, zahtevanje dozvole od supruga iako je to u suprotnošću sa zakonom, finansijske prepreke, i u nekim slučajevima potpuno negiranje nege.

“Ženama je potrebna pouzdana zaštita tokom njihovog reproduktivnog života” rekao je Jose Miguel Vivanco, director Američkog Human Rights Watch-a.” Ali u Argentini to je više lutrija: možeš biti dovoljno srećna da dobiješ pristojnu zaštitu ali je veća verovatnoća zaglaviti se u nedostatku– ili čak zloupotrebi-usluga.”

Kao direktna posledica ovih prepreka, žene i devojke u Argentni često ne mogu nezavisno donositi odluke o svom zdravlju, mnoge se suočavaju sa neželjenom ili nezdravom trudnoćom kao posledicom. 40% trudnoća u Argentini završi se abortusima, koji su najčešće nebezbedni. Nebezbedni abortusi su dekadama bili vodeći uzrok smrtnosti žena u ovoj zemlji.

Izveštaj identifikuje nedostatak nadzora i odgovornosti za sprovođenje postojećih zakona i politike kao glavni razlog u upornom poricanju prave zaštite. Doktori i ostalo medicinsko osoblje koji odbijaju  pružanje zaštite ženama na koju imaju pravo, ili koji primenjuju proizvoljno uslove za pružanje usluga,  retko se, ako se ikada istražuju ili kažnjavaju. “ Zakoni o reproduktivnom zdravlju u Argentini nisu savršeni, ali kada bi se primenjivali sprečili bi mnogo patnje koje sam video tokom istraživanja za ovaj izveštaj,” rekao je Vivanco. “ Vlada treba da uloži mnogo više truda u praćenje sprovođenja ove politike kao i u kažnjavanje zloupotreba.

Izveštaj Human Rights Watch-a takođe kritikuje Politiku reproduktivnog zdravlja u Argentini koja ignoriše žene i devojke sa invaliditetom. Skorašnjom ratifikacijom Konvencije prava osoba sa invaliditetom, Argentina je preuzela specifičnu međunarodnu obavezu u ovom polju koja nije ispunjena, kaže Human Rights Watch.

“Žene i devojke sa invaliditetom suočavaju se sa istim preprekama kao žene i devojke bez invaliditeta, pa i više od toga,” rekao je Vivanco. “Osim problema pristupa-da li postoje rampe na klinikama, ili da li je informacija prevedena na Brajevu pismo ili na jezik znakova, npr- veće je pitanje predrasuda. Neki doktori jednostavno ne misle da žene sa problemom sluha i vida, imaju seksualne veze ili da mogu da se sete da uzmu kontracepciju.”

Vlada Argentine je nedavno preduzela neke korake da ispravi neka od pitanja koja su istaknuta u “Iluziji zaštite,” iako su neke politike  koje su se izmenile kasnije povukle. Nacionalno Ministarstvo zdravlja je u maju otvorilo besplatan broj za dobijanje informacija gde se može doći do službi reproduktivne zaštite kao i za primanje žalbi. U julu je ministarstvo najavilo svoje namere da će omogućiti da budu izvedeni abortusi za žene i devojke čije je zdravlje ili život ugrožen trudnoćom ili koje su silovane. Međutim, dan posle, vlada je povukla svoju izjavu, dodajući da nije nameravala da garantuje pristup posle svega.

“Argentinska vlada izgleda da se polako budi na izjavu da zakoni za reproduktivno zdravlje ne znače ništa ako se ne primenjuju,”rekao je Vivanco. “Ali ako promene nisu konstantne i jasne, žene i devojke će nastaviti da pate, a u nekim slučajevima i umiru.”