womens aid logoBritanska organizacija za borbu protiv nasilja u porodici ’Ženska pomoć’ (Women's Aid), u partnerstvu sa humanitarnom organizacijom protiv nasilja u porodici ’Sigurni životi’ (SafeLives), lansira novi sveobuhvatni pristup za borbu protiv nasilja u porodici pod nazivom 'Promena koja traje'.

Ženska pomoć je revidirala dosadašnje metode za borbu protiv nasilja u porodici, kao i uspostavljene sisteme rada koji se nisu pokazali efikasnim. Žene često prijavljuju Ženskoj pomoći da su propuštene prilike da im se pomogne. Organizacija je zato predložila novi model koji obezbeđuje okvir za najkraći i najefektivniji put ka bezbednosti, slobodi i nezavisnosti za svaku žrtvu. Osobe koje su preživele nasilje su središte ovog programa, u kome se podrška zasniva na individualnom pristupu i identifikovanju resursa koji su im na raspolaganju; na primer, podrška prijatelja, radnog okruženja ili porodične mreže.

'Promena koja traje' sastavljena je od tri glavne šeme u okviru kojih zajedno radimo kako bi žrtve porodičnog nasilja brzo postigle bezbednost, slobodu i nezavisnost:

'Pitaj me', 'Profesionalac/ka od poverenja', i 'Usluge specijalizovane podrške'.

PITAJ ME je kampanja za zajednicu, sa ciljem da se napravi takva zajednica u kojima žrtve mogu da prijave nasilje u ranoj fazi i brzo dobiju podršku. Ova šema će stvoriti sigurna mesta u lokalnom okruženju i na radnim mestima gde će žene koje žive u kontroli od nasilnika ili u bilo kom obliku porodičnog zlostavljanja moći da razgovaraju sa nekim i da brzo dobiju neophodnu pomoć. 'Pitaj me' apeluje na građanke i gradjane koji rade na mestima koja uključuju čestu komunikaciju sa lokalnom zajednicom da postanu 'Pitaj me ambasadorke’ i ’Pitaj me ambasadori', kako bi  pomogli da se uoče žene koje trpe porodično nasilje ili one koje imaju prve znake nasilje – da bi ih uputili na pomoć i lokalne usluge podrške.

PROFESIONALKA OD POVERENJA i ’Profesionalac od poverenja’ je kampanja za adekvatnu podršku i profesionalnu uslugu, kojom će se obezbediti obuka za sve koji rade u delatnostima gde postoji velika verovatnoća da budu u kontaktu sa žrtvama porodičnog nasilja – na primer zdravstveni radnici, osoblje u vrtićima, grupe za podršku alkoholičarima i narkomanima, grupe za podršku stanovanju.  Obuka će pomoći ovim profesionalcima/kama da identifikuju znakove porodičnog zlostavljanja i nasilja, pruže podršku uključujući pravljenje  sigurnosnog plana i upućivanje žene na servise.

USLUGA SPECIJALIZOVANE PODRŠKE predstavlja šemu specijalizovanih usluga fokusiranih na porodično nasilje koja zajedno sa lokalnim centrima radi na usvajanju pristupa koji je zasnovan na snagama žene, potrebama žene i znanjem o traumi koji čine suštinu Promene koja traje.

Sve tri šeme će pod imenom 'Promena koja traje' biti lansirane kasnije tokom godine.

Poli Nit, izvršna direktorka Ženske pomoći, je izjavila:

“Decenije našeg iskustva rada sa ženama, kao i naše istraživanje, potvrdile su da nam je potreban bolji pristup rešavanju problema nasilja u porodici od trenutnog. Prečesto je naš odgovor na užasnu situaciju u kojoj se žene nalaze zasnovan na neadekvatnom razumevanju njihovih stvarnih potreba vezanih za bezbednost i oporavak. Najviše se fokusiramo na kratkoročne mere koje ne omogućavaju porodicama da napreduju u budućnosti. Slušanjem žena, možemo obezbediti pomoć ranije, i obezbediti da pomoć bude efektivna i dugoročna, i da vodi stvarnoj nezavisnosti. Oduševljene smo što konačno možemo da pokrenemo u praksi naš inovativni odgovor na porodično nasilje u čijem je središtu preživela – i koji će voditi dugoročnoj promeni.”

Izvor: Women’s Aid launches ‘Change That Lasts’: a new approach to domestic abuse
Prevod: Milica Gudović

Pojašnjenje

Važno je da pojasnimo par termina ovog pristupa. Na primer: strengths-based, needs-led, trauma-informed approach smo prevele kao pristup zasnovan na snagama žene, potrebama žene i znanju o traumi. Svaki od ova tri termina ima svoju istoriju.

Pristup zasnovan na potvrdjivanju snaga žene podrazumeva da tokom oporavka neprekidno upućujemo ženu da osvesti svoje snage, da se podseti da ima mnogo osobina koje joj pomažu da se oseća sigurno, samopouzdano, da se seti znanja koja ima… jer nasilje proizvodi traumu koja ima tendenciju da bude u središtu iskustva žena i one zaboravljaju da zapravo imaju mnogo drugih osnažujućih dimenzija u sebi i da tokom svakodnevnice obavljaju razne poslove.  Pristup zasnovan na potvrdjivanju snaga žene znači da mi dajemo akcent njenim kompetencijama i poslovima koje obavlja, da je pitamo šta sve radi tokom dana, čime se bavi, koje su njene veštine, da bi se ona sama setila koliko drugih dimenzija života sem nasilja ima.

Pristup vodjem potrebama žena podrazumeva da su nam potrebe žena primarne u oblikovanju procesa konsultacija i podrške.  To se još zove pristup centriran preživeloj.  Još ga nazivamo i geštaltistički pristup, a to znači da se vodimo potrebama žena u celini, šta joj njoj u toj situaciji potrebno, na primer sigurnost, da deca idu u školu, da nastavi svoj posao, da se iseli ili bilo šta što žena iskaže kao svoju potrebu.

Pristup zasnovan na znanju o traumi podrazumeva opšte znanje o traumi koje upućuje na važnost znanja o istoriji traume kod žena, na prepoznavanju načina na koji se trauma ispoljava u sadašnjosti i prepozunavanje uloge koju je trauma imala u njihovim životima.  To isto tako podrazumeva osnovno znanje o neurobiologiji traume nasilja, nauke koja se razvila i proširila u zadnjih desetak godina. To znanje nam uveliko doprinosi razmevanju ponašanja traumatizovanih žena, njihovih osećanja i postupaka za vreme nasilnih dogadjaja i nakon toga.

Pristup zasnovan na znanju o traumi znači da se u institucionalne procedure, postupke i prakse u potpunosti integriše znanje o traumama nasilja, jer ono daje osnovne smernice kako postupati i razgovarati sa traumatizovanim ženama.