Evropska federacija nacionalnih organizacija angažovanih po pitanju beskućništva
Saopštenje za štampu objavljeno 25. novembra 2014. godine

Nasilje prema ženama vodi ka beskućništvu i nastavlja se tokom beskućništva

Ključni razlog zbog koga žene ostaju bez doma je nasilje. Ovo je činjenica, a ipak, premalo je svesti o ovom rasprostranjenom i narastajućem problemu širom Evrope. Danas je međunarodni dan akcije protiv nasilja prema ženama. Obeležavajući ovaj datum, FEANTSA želi da skrene pažnju na porast broja žena u situaciji beskućništva usled nasilja i poziva na unapređenje odgovora na ovaj problem na svim nivoima.

Zabrinutost za sopstvenu bezbednost dovodi ženu u situaciju da napusti nasilnog partnera u periodu kada je nasilje pojačano i kada su njen i život njene dece ugroženi. Ipak, uticaj nasilja na žene, je mnogo širi od toga. Nasilje pogađa njeno samopouzdanje i doživljaj sopstvene vrednosti. Za mnoge žene nasilje rezultira u izolaciji (isključenosti iz života zajednice) i ograničenom pristupu tržištu rada, što negativno utiče na sposobnost žena da ostvare ekonomsku nezavisnost. Kao rezultat, žene koje beže od nasilja često se susreću sa ekonomskim gubitcima i siromaštvom, plus gubitkom doma i u krajnjem često su dovedene do statusa osobe u situaciji beskućništva.

90 procenata žena preživi neki oblik nasilja tokom beskućništva a jedna od dve žene sa iskustvom beskućništva su preživele nasilje u periodu detinjstva i adolescencije.  Mnoge su preživele intimno partnersko nasilje, često od strane više od jednog partnera. Svaka druga žena bez doma je iskusila seksualno zlostavljanje tokom detinjstva.

Nasilje i kumulativna trauma se vraćaju u živote žena u situaciji beskućništva. Međutim, potrebe ovih žena za podrškom, dodatno okarakterisane iskustvom nasilja, nisu adekvatno zadovoljene, jer su usluge za podršku standardno oblikovane da zadovolje potrebe muškaraca bez doma. Žene često “propadaju kroz pukotine” politika i praksi za pružanje usluga podrške - nespremnih da odgovore na specifičnu rodnu dimenziju ženskog iskustva beskućništva. Dalje, iako žene dolaze u situaciju beskućništva bežeći od nasilja, beskućništvo izlaže žene daljem nasilju i strahu.  Dok je nasilje najveći razlog zbog koga žene ostaju bez doma, takođe, one često preživljavaju nasilje tokom beskućništva.

Usluge za žene bez doma mogu i trebalo bi da budu značajno unapređene da bi izašle u suret ženama u situaciji beskućništva. Ovo zahteva značajan preokret u politikama i praksi. Odgovor na nasilje koje su žene preživele pre nego što su ostale bez doma i posle, zahteva odgovor na traumu do koje je dovelo ovo iskustvo kao i obezbeđivanje sigurnog i bezbednog stanovanja sa dugoročnom podrškom koja je krojena po individualnim potrebama žene i okolnostima u kojima se ona nalazi.

Nasilje prema ženama predstavlja kršenje velikog broja fundamentalnih ljudskih prava koja zauzvrat vode daljim kršenjima prava. U Evropi postoji snažan i sveobuhvatan sporazum koji se bavi pitanjem nasilja prema ženama. EU ima jasnu ulogu u pružanju podrške državama – članicama da potpišu i ratifikuju ovaj sporazum: Istanbulsku konveciju, i obezbede snažno ispunjenje obaveza da preveniraju, zaštite i ulažu u budućnost preživelih. Kao deo ovih dužnosti, EU države članice i Evropska komisija treba da obezbede da zaštita od nasilja i podrška za žrtve takođe dopre do žena koje su bez doma, koje su često sakrivene i teško ih je pronaći i jedna su od najmarginalizovanijih grupa ljudi u Evropi.

pdf buttonEuropean Federation of National Organisations Working with the Homeless: Press Release