Ženeva (23 novembar 2015) – Specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija za praćenje nasilja prema ženama, njegovih uzroka i posledica, Dubravka Šimonović, povodom Međunarodnog dana posvećenog eliminaciji nasilja prema ženama, uputila je poziv zemljama članicama da se fokusiraju na prevenciju rodno zasnovanih ubistava žena tako što će ustanoviti praćenje femicida.

Govoreći u susret Međunardonom danu posvećenom eliminaciji nasilja prema ženama, Šimonović je naglasila da se države moraju posvetiti prevenciji rodno zasnovanih ubistava žena.

“Nasilje prema ženama je najsvirepija manifestacija sistematske i široko rasprostranjene diskriminacije i neravnopravnosti sa kojom se žene i devojke širom sveta i dalje suočavaju. Žene i njihova deca su i dalje žrtve rodno zasnovanih ubistava, često učinjenih na svirepe načine. Slabosti nacionalnih sistema za prevenciju, nedostatak adekvatnih lista za procenu rizika i oskudica ili loš kvalitet podataka su najveće barijere u prevenciji rodno zasnovanih ubistava žena i razvoja smislenih strategija za prevenciju. Ove slabosti rezultiraju u neprepoznavanju, prikrivanju i nedovoljnom prijavljivaju rodno motivisanih ubistava čime se nekažnjivost za ova ubistva obnavlja.

Zato, pozivam zemlje članice da ustanove praćenje femicida ili rodno zasnovanih ubistava žena i objave svakog 25. novembra broj femicida ili rodno zasnovanih ubistava žena u jednoj godini, podatke o starosti i polu počinioca ubistva, kao i podatke o relaciji između počinioca i žrtve/i. Informacije u vezi sa gonjenjem i kažnjavanjem počinioca takođe treba da budu prikupljane i objavljene.

16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama bi trebalo da bude povod da se ovi podaci objave, i diskutuju akcije neophodne za prevenciju i sprečavanje ubistava žena.

Najvažnije, svaki slučaj rodno zasnovanog ubistva bi trebalo da bude pažljivo analiziran kako bi se utvrdili svi propusti u zaštiti, u svetlu poboljšanja i unapređenja daljih preventivnih mera. Prilikom prikupljanja, analize i objavljivanja ovih podataka, države bi trebalo da sarađuju sa nevladinim organizacijama i nezavisnim isntitucijama koje deluju u oblasti ljudskih prava, akademijama, predstavicama/ima žrtava, kao i sa relevantnim međunarodnim organizacijama i drugim zainteresovanim stranama.

Ovi podaci bi trebalo da budu dostupni javnosti na nacionalnom nivou, dok UN i druge organizacije treba da obezbede objavljivanje ovih podataka na regionalnom i globalnom nivou.”

Izvor: UN rights expert calls all States to establish a ‘Femicide Watch’