porn free

Danas je pornografija dostupna na svakom laptop računaru i mobilnom telefonu u bilo koje vreme, dvadeset četiri časa dnevno. Nasilje u pornografiji se neverovatno povećalo a godište konzumenata smanjilo. Istraživanja pokazuju da današnja pornografija doprinosi normalizaciji muškog nasilja nad ženama i decom, i ograničava seksualne veze. Vreme je da povećamo ravnopravnost i oslobodimo seksualnost!

Zahtevamo:

1. Imenovanje komisije protiv pornografije. Treba odrediti vladinu komisiju koja bi istraživala pornografiju. Komisija treba posebno da istražuje posledice seksualnih zloupotreba, seksualnog uznemiravanja i implementaciju rodne ravnopravnosti. Poslednja vladina komisija o pornografiji, koja je bila deo šire studije o slobodi govora, objavljena je 1983. godine. Od tada, razmere i dostupnost pornografije su zahvaljujući Internetu, ekspanzivno porasle. Nova komisija treba da istraži kako zakonska regulativa može biti unapređena i kako rasprostranjenost pornografije može biti ograničena. Komisija takođe treba da istraži mogućnost primene Švedskog zakona o kupovini i prodaji seksa na pravno regulisanje pornografije.

2. Uvođenje seksualnog obrazovanja kao posebnog predmeta u škole. Danas je uloga škole da se suprotstavi tradicionalnim rodnim ulogama. Seksualno obrazovanje treba da bude obevezan predmet u obrazovanju nastavnog kadra i mora biti bazirano na znanju o moći, rodu i nasilju. Direktori/ke i školska uprava treba da daju prioritet seksualnom obrazovanju. Školske službe treba da dobiju stalni mandat da rade na daljem usavršavanju edukacije nastavnika/ca za predmet seksualno obrazovanje.

3. Uvođenje okruženja bez pornografije. Škole i radna mesta treba da budu okruženja bez pornografskog sadržaja koja promovišu rodnu ravnopravnost.

*Škole bez pornografije: Deca i nastavnici/ce imaju pravo na okruženje bez pornografije. Nastavnici/ce i učenici/ce treba da imaju mandat da reaguju na cirkulaciju pornografskog materijala, eksplicitnih slika, kao i na druge vidove seksualnog uznemiravanja uvođenjem okruženja bez pornografije.

*Hoteli i radnje bez pornografije:  Hoteli i radnje mogu dobiti sertifikat da su bezbedno okruženje bez pornografije i tako doprineti poboljšanju radnog okruženja i rodne ravnopravnosti. Za više informacija pogledati www.porrfritt.se.

*Radna mesta bez pornografije: Kompanije treba da ustanove pravila vezana za okruženje bez pornografije tako što će bukirati hotele sa tom praksom i zabraniti pornografski materijal na radnom mestu. Kompanije takođe treba da uvedu smernice vezane za kupovinu seksa, posetu pornografskim klubovima i ostalim vidovima seksualne eksplatacije tokom poslovnih putovanja.

Takođe zahtevamo:

4. Kriminalizaciju kupovine seksa u inostranstvu. Proširiti Zakon o kupovini i prodaji seksa tako da je primenjiv i na kupovinu seksa i u inostranstvu. Osobama koje su kupovane u prostituciji dodeliti status žrtava krivičnog dela. Povećati podršku za one koji žele da napuste prostituciju.

5. Uvođenje zakonske regulative protiv seksističkog oglašavanja. Suprotstaviti se seksualizaciji javnih mesta i uvesti zakonsku regulativu protiv seksističkog oglašavanja.

6. Zabranu striptiz klubova. Pratiti primer Islanda i uvesti zabranu striptiz klubova.

7. Poboljšanje Zakona protiv silovanja uvođenjem odredbe o pristanku. Obezbediti da sudije u procesima vezanim za seksualne zločine imaju specijalističko znanje o temi.

8. Povaćanje kazni za dokumentovano seksualno zlosatvljanje dece.

 

Izvor: PORN FREE. Swedish Women’s Lobby
Za Mrežu prevela Milica Gudović