da-znaci-da

Verovatno ste čuli za slogan protiv silovanja „ne znači ne“, no postoji mogućnost da se zameni jačim sloganom. Nedavno je Kalifornija donela „da znači da“ zakon o seksualnim napadima, u kome se zahteva jasna saglasnost između dvoje ljudi pre nego što stupe u seksualni odnos.

U zakonu se navodi da neželjena seksualna aktivnost ne treba da bude definisana samo time što će žena reći „ne“ – već da nepostojanje jasnog „da“ se takođe kvalifikuje kao da pristanka nije bilo. Uzimajući u obzir da su seksualni napadi u studentskim zajednicama alarmantno česti, ovaj zakon bi mogao da bude osnov za zaustvaljanje seksualnih napada.

Zakon je jednoglasno izglasan u Senatu države Kalifornija, i njegova osnovna karakterstika je da uvodi definiciju pristanka: potvrdan, svestan i dobrovoljan dogovor o seksualnom odnosu. Drugim rečima, ne reći „ne“ i ne pružanje otpora se ne kvalifikuju kao pristanak na odnos.  Ova definicija uzima u obzir mogućnost da žrtva ne može da kaže ne, zbog upotrebe alkohola ili droga.

Time što se zahteva potvrdan dogovor, ovaj zakon uklanja bilo kakvu potencijalnu dvosmislenost između žrtve i učinioca, a što je predstavljalo veliku prepreku prilikom prijavljivanja seksualnih napada. U kampusima američkih koledža jedna od pet žena je  preživela seksualni napad.

Pre glasanja senator de Leon (jedan od kreatora zakona) rekao je:“ Sa ovom merom, mi predvodimo u donošenju standarda i protokola, kako bi smo stvorili okruženje pogodno za sve studentkinje, žene, ali i za mlade muškarce koji bi trebalo da razviju prihvatljive obrasce ponašanja i  prepoznaju tuđe i uspostave sopstvene granice, tokom odrastanja sa suprotinim polom.“

Ako Guverner Kalifornije potpiše ovaj zakon, svi koledži i univerziteti koje finansira država moraju da usklade politike odgovora na seksualne napade sa „da znači da“ merom. Pored toga što se zahteva potvrda saglasnosti između studenata, ovaj zakon takođe uvodi i više podrške i resursa za žrtve seksualnih napada i zahteva od škola da bolje zaštite žrtve.

Zakon predviđa sledeće:

  • Svaka osoba uključena u seksualnu aktivnost ima odgovornost za dobijanje potvrdne saglasnosti druge osobe.
  • Potvrdna saglasnost mora biti aktivna tokom seksualne aktivnosti i može se povući u bilo kom trenutku.
  • Postojanje emotivne veze ili prethodne veze između uključenih osoba se ne kvalifikuje kao pristanak.
  • Ne prihvata se objašnjenje da je tužilja bila saglasna sa seksualnom aktivnošću ako je optuženi znao da tužilja nije u stanju da da saglasnost i to usred sledećih okolnosti: tužilja je spavala ili je bila bez svesti; tužilja je bila onesposobljena usred dejstva droga, alkohola ili lekova; tužilja nije bila u stanju da komunicira zbog mentalnih smetnji ili fizičkog stanja.
  • Da bi dobili državna sredstva za finansijsku pomoć studentima/kinjama, svi koledži i univerziteti koji se finasiraju iz državnih sredstava moraju da usvoje detaljne politike i procedure koje imaju žrtvu u centru svih akcija koje se tiču  seksualnih napada, nasilja u porodici, nasilja u adolscentskim vezama i uhođenja; kao što je obezbeđivanje poverljivosti za pojedince koji su uključeni u slučaj seksualnog napada, proaktivni pristup u izveštajima o seksualnim napadima, pružanje informacija akterima i u okviru koledža i van njega, i koordinacija sa pripadnicima/ama policije.


Tekst u originalu možete naći ovde:

California Backs "Yes Means Yes" Sexual Consent Bill, Because "No Means No" Isn't Enough

Tekst prevela: Jelena Keserović