red light districtZemlje u kojima je prostitucija legalna iskusile su povećanje prijava trgovine ljudima, kaže novo istraživanje koje analizira uticaj legalizacije prostitucije na ono što se smatra kriminalnom industrijom sa najvećom stopom rasta u svetu.

Svake godine, hiljade muškaraca, žena i dece je trafikovano preko međunarodnih granica. Trgovina ljudima pogađa veliku većinu država, bilo kao zemlje porekla, tranzita ili destinacije za žrtve. UN procenjuje da je u 2008. godini skoro 2,5 miliona ljudi iz 127 zemalja postalo žrtvama kojima se trgovalo u 137 zemalja širom sveta.

Istraživanje o trgovini ljudima je još uvek u ranoj fazi, ali raste kako i ozbiljnost problema postaje sve očiglednija. Smatra se da posle trgovine drogom, trgovina ljudima predstavlja drugu najprofitabilniju ilegalnu industriju.

Članak “Da li legalizacija prostitucije doprinosi povećanju trgovine ljudima” autora profesora Erika Nojmajera sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke, doktora Seo-Jang Čoa sa Nemačkog instituta za ekonomska istraživanja i profesora Aleksa Drejera sa Heidelberg univerziteta, bi trebalo da bude objavljen u januaru 2013. godine u časopisu Svetski razvoj.

Opisujući međunarodnu trgovinu ljudima kao jednu od “tamnih strana globalizma”, objašnjeno je da većinu žrtvi čine žene i devojčice, od kojih velika većina završi tako što bude seksualno eksploatisana kroz prostituciju. Na ovo pitanje jak uticaj vrše i lokalne politike o prostituciji u državama destinacije, navodi se u članku.

Istraživači su koristili uzorak od 116 zemalja. Došli su do zaključka da zemlje u kojima je prostitucija legalna imaju veći broj prijava trgovine ljudima od zemalja u kojima je prostitucija zabranjena.

Autori članka su detaljnije posmatrali Švedsku, Nemačku i Dansku koje su promenile zakone o prostituciji u proteklih 13 godina. Švedska je zabranila prostituciju 1999. godine, dok je 2002. godine Nemačka, ne samo dozvolila-legalizovala prostituciju već i dozvolila preduzeća koja se bave prostitucijom-posrednike u prostituciji. Danska je dozvolila-dekriminalizovala prostituciju 1999. godine tako da je samozapošljavanje u prostituciji legalno dok su bordeli i dalje zabranjeni.

Nemačka je zabeležila ozbiljan porast trgovine ljudima posle kompletne legalizacije prostitucije u 2002. godini. Broj žrtvi trgovine ljudima u 2004. u Danskoj, gde je prostitucija dozvoljena-dekriminalizovana, je bio 4 puta veći od broja žrtvi u Švedskoj, gde je prostitucija zakonom zabranjena, iako je broj stanovnika u Švedskoj za 40% veći.

Erik Nojmajer, profesor za životnu sredinu i razvoj na LSE (Londonska škola za ekonomiju i političke nauke) prokomentarisao je: "Većina žrtvi međunarodne trgovine ljudima su žene i deca. Primorani su da rade za seks industriju u inostranstvu. Želeli smo da utvrdimo da li legalizovanje prostitucije povećava ili smanjuje potražnju za trafikovanim ženama. Jedna od teorija je da legalizacija prostitucije smanjuje potražnju za ilegalnim tržištem, jer su žene u legalnoj prostituciji favorizovane u odnosu na trafikovane žene. Ipak, naše istraživanje pokazuje da u zemljama u kojima je prostitucija legalna, dolazi do značajne ekspanzije tržišta prostitucije što u krajnjem rezultira povećanjem broja prijava trgovine ljudima. Iako legalizacija prostitucije može može pozitivno uticati na uslove rada onih koje su legalno zaposlene u industriji, takođe će i dodatno otvoriti tržište za brz rast ove globalne kriminalne industrije”.

Istraživači upozoravaju da se zbog tajne prirode trgovine ljudima i tržišta prostitucije njihova analiza oslanja na dostupne podatke o prijavljenim slučajevima trgovine ljudima. Verovatno je da legalizacija prostitucije doprinosi povećanju trgovine ljudima, mada se to ne može utvrditi kao činjenica sa postojećim dokazima. Istraživači takodje podvlače da drugi razlozi mogu govoriti protiv zabrane prostitucije uprkos uticaju na trgovinu ljudima.

Članak zaključuje: “Negativne posledice koje će verovatno pratiti legalizaciju prostitucije i uticati na rast priliva trafikovanih osoba u određenu državu mogu biti tumačene kao potpora stavu da prostitucija treba biti zabranjena, jer će se time ujedno smanjiti i trafiking. Ipak, takva argumentacija previđa potencijalne korisiti koje legalizacija prostitucije može imati za one koje su zaposlene u toj industriji. Radni uslovi mogu biti značajno poboljšani za prostitutke – barem za one legalno zaposlene, ako je prostitucija legalizovana. Zabrana prostitucije takođe postavlja i teško pitanje „slobode izbora“ koje se tiče potencijalnih snadbevača kao i korisnika usluga prostitucije.“

Tekst dostupan u originalu klikom na link:
Legalised prostitution increases human trafficking