U proteklim mesecima, Ženski centar Užice sprovodio je zagovaračke aktivnosti za uspostavljanje regionalnog SOS telefona i regionalnog prihvatilišta za žene sa iskustvom nasilja u Zlatiborskom okrugu. U sklopu tih aktivnosti, svim lokalnim samopuravama Zlatiborskog okruga predat je zahtev za planiranje sredstava za SOS telefon u 2019. god. (10 LS) - u zahtevu je dato iscrpno obrazloženje u kome  je napravljen obračun troškova za zarade žena koje pružaju ovu uslugu. Pozvale smo se na međunarodne i domaće zakononodavstvo koje uređuje oblast socijalnih usluga  i pored toga na Zaključak Saveta upravnog Zlatiborskog okruga od 09.05.2017. godine kojim se podržava predlog ŽCU za regionalizaciju usluge SOS telefona.

Za potrebe zagovaranja analizirane su odluke socijalne zaštite svih 10 LS na Zlatiborskom okrugu i poslati su predlozi za dopunu i izmenu odluka u pojedinim LS.

Nakon predatih zahteva i predloga za dopunu odluka obavljeni su sastanci sa direktorima CSR i predstavnicima LS (10) u periodu od 01. 10  do 02.12. na kojima su predstavnice ŽCU predstavile značaj usluge SOS telefona i dodatno obrazložile razloge za regionalizaciju usluge (ekonomičnost za LS i dostupnost usluge za celokupno stanovništvo Zlatiborskog okruga).

zagovaranje uzice

Pored toga prikupljene su informacije putem Zahteva na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja  od centara za socijalni rad i lokalnih samouprava na Zlatiborskom, Moravičkom i Raškom okrugu - ukupno 19,  o broju žena koje su smeštane u prihvatilišta za žrtve nasilja na osnovu predloga CSR,  prosečnom broju dana boravka i visini sredstava koja su planirana ili isplaćena od straneLS. Prikupljeni i analizirani podaci predstavljeni su na  Javnom događaju održanom 04.12.2018. god. u Užicu u Regionalnoj privrednoj komori Užice. Događaju je prisustvovala specijalna savetnica za rodnu ravnopravnost OESC-a u Srbiji Zorana Anatonijević. Tanja ignjatović iz Autonomnog ženskog centra se obratila skupu putem videa i u svom dvanaestominutnom govoru predstavila značaj specijalizovanih usluga sa stanovišta žena sa iskustvom nasilja  i sa stanovišta primene Istanbulske konvencije.

Javni događaj je deo zagovaračkog procesa koji traje od decembra 2016.  za unapređenje položaja  žena  sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja i za uspostavljanje regionalne usluge SOS telefona i regionalnog prihvatilišta za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja na Zlatiborskom okrugu. Pored toga što je tema aktuelna sa stanovišta unapređenja prava žrtava   ona ima svoju važnost i aktuelnost sa stanovišta ženske dimenzije pristupanja Srbije Evropskoj uniji (Poglavlje 23) i primene međunarodnih sporazuma, uključujući Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. 

Aktivnosti zagovaranja sprovedene su okviru podrške OAK i Trag fondacije, a kroz projekat Decentralizacijom do osnaživanja Mreže Žene Protiv Nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje.