Deveta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije

Deveta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije
Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu
29. i 30. novembar 2018. godine, Beograd, Hotel 88 soba, Takovska 49
- informacije za medije -

Viktimološko društvo Srbije organizuje Devetu godišnju konferenciju pod nazivom Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu. Konferencija se održava u Beogradu, u Hotelu 88 soba, 29. i 30. novembra 2018. godine. Konferencija okuplja oko 100 učesnika iz zemlje, regiona bivše Jugoslavije (Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske), drugih evropskih država (Švedske, Norveške, Belgije, Španije), kao i iz Izraela, Južne Afrike, Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje.

Konferencija počinje svečanim otvaranjem 29. novembra 2018. godine u 9.30 u Hotelu 88 soba u Beogradu, kada će se učesnicima obratiti:

  • Prof. dr Slobodan Savić, predsednik Viktimološkog društva Srbije
  • gđa. Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti
  • Prof. dr Zoran Pavlović, Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman
  • gđa. Ljiljana Lončar, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije
  • Prof. dr Robert Peacock, predsednik Svetskog viktimološkog društva
  • Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, direktorka Viktimološkog društva Srbije

Nakon svečanog otvaranja Konferencije, uslediće dodela nagrada Viktimološkog društva Srbije za 2018:

  • Nagrada za doprinos unapređenju prava žrtava dodeljuje se Centru za promociju zdravlja žena i prof. dr Zoranu Pavloviću, Pokrajinskom zaštitniku građana-ombudsmanu i redovnom profesoru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu
  • Nagrada talentovanom mladom istraživaču/istraživačici dodeljuje se Nedi Savić, doktorandkinji na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

U okviru glavne teme konferencije pažnja će biti posvećena razmatranju i preispitivanju novih i starih oblika viktimizacije, njihovih karakteristika i društvenih odgovora na njih, naročito u kontekstu razvoja novih tehnologija, globalizacije i brzih društvenih i ekonomskih promena. Izlagači i izlagačice će ukazati na izazove koji se u tom kontekstu postavljaju pred viktimološku teoriju i praksu. Kroz izlaganja i diskusiju preispitaće se ključni viktimološki koncepti, razmatraće se posledice novih oblika viktimizacije za žrtve i ukazati na potrebu razvijanja novih pristupa u bavljenju posledicama viktimizacije i pružanju pomoći i podrške žrtvama. Akcenat će, između ostalog, biti na sledećim temama: viktimizacija elektronskim (sajber) nasiljem, migranti kao žrtve, žrtve transnacionalnog kriminaliteta, oružanog nasilja, rodno baziranog nasilja, viktimizacija trgovinom ljudima; potom, deca kao žrtve nasilja, viktimizacija osoba sa invaliditetom, službe za podršku žrtvama, uloga medija u borbi protiv nasilja.

Tokom konferencije, učesnici će podeliti svoja iskustva u primeni standarda predviđenih relevantnim međunarodnim i evropskim dokumentima, posebno onih koje predviđaju Direktiva Evropske unije o uspostavljanju minimalnih standarda o pravima, podršci i zaštiti žrtava kriminaliteta i Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (tzv. Istanbulska konvencija) i ukazati na dalje korake u unapređenju i zaštiti prava svih žrtava, kao i pojedinih kategorija žrtava, kao što su žrtve rodno baziranog nasilja.

Posebna pažnja pokloniće se problemu nasilja nad ženama i izazovima društvenog reagovanja na njega. Ovoj temi će biti posvećeno više sesija i izlaganja tokom konferencije, koje će se baviti različitim aspektima nasilja nad ženama i postojećim oblicima društvenog reagovanja, kako institucionalnog, tako i reagovanja od strane civilnog društva. Jedna sesija baviće se razvojem zakonodavstva za zaštitu žena žrtava nasilja i problemima u primeni postojećih rešenja u praksi, dosadašnjim istraživanjima prakse sudova u procesuiranju slučajeva nasilja u porodici i pitanjem zastupljenosti teme nasilja nad ženama u nastavi na visokoškolskim ustanovama u Srbiji. Sesija će se završiti fokusiranjem na pitanje kako sprečiti da nasilje u porodici postane femicid. Posebna sesija biće posvećena primeni Istanbulske konvencije u Srbiji i mehanizama zaštite i podrške žrtvama prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici. Tokom konferencije govoriće se i o nasilju nad Romkinjama u porodici i partnerskim odnosima, nasilju u porodici u pravosudnoj praksi u Srbiji, medijski odgovornom izveštavanju o nasilju nad ženama i ulozi novinarki u borbi protiv nasilja nad ženama. Na taj način Konferencija VDS predstavlja doprinos kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Drugog dana konferencije organizovaće se okrugli sto pod nazivom Društveni odgovori na delinkvenciju i viktimizaciju maloletnika u Srbiji: Ka na istraživanju zasnovanim promenama. Cilj okruglog stola je sagledavanje trenutnog stanja maloletničke delinkvencije i viktimizacije maloletnih lica u Srbiji i koraka koje bi trebalo preduzeti u cilju efikasnije prevencije i suzbijanja maloletničke delinkvencije i pružanja pomoći, podrške i zaštite deci žrtvama. Fokus izlaganja i diskusije biće na: prepoznavanju nasilja i deteta žrtve kao osnovu za blagovremenu reakciju i primenu mehanizama pomoći i podrške; prevenciji maloletničke delinkvencije kroz razvijanje programa usmerenih na jačanje kompetencija, saradnje i komunikacije na relaciji škola, roditelji, dete, i primeni restorativnih pristupa u reagovanju na maloletničku delinkvenciju.

Viktimološko društvo Srbije-VDS osnovano je 12. novembra 1997. godine od strane grupe istraživača, aktivista i praktičara, kao udruženje građana posvećeno radu usmerenom na unapređenje prava i zaštite žrtava kriminaliteta, rata i kršenja ljudskih prava, bez obzira na njihov pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja ili druge karakteristike, i na razvijanje viktimologije kao akademske discipline. Od osnivanja, VDS se zalaže za stvaranje zakonodavnog i institucionalnog okvira, kao i konkretnih mehanizama koji će omogućiti svim žrtvama kriminaliteta da na jednak način i u skladu sa svojim potrebama ostvare prava i dobiju adekvatnu podršku i zaštitu.

Kontakt:

Ismeta Mujezinovića 21/6
11070 Beograd
Tel/fax: +381 11 22 88 040
Tel: +381 11 6303022
Mob. tel: +381 65 5486421
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web site: www.vds.org.rs
Facebook: Viktimolosko drustvo Srbije
Twitter: @vdsrbija