Plenarni izlagači

Deveta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije
Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu
Beograd, 29. i 30. novembar 2018. godine

Veliko nam je zadovoljstvo što ćemo na IX godišnjoj konferenciji VDS imati priliku da ugostimo istaknute međunarodne i domaće stručnjake koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave pravima žrtava.

Prof. dr Robert Peacock

Robert Peacock“Novi modeli viktimizacije: kritička procena konceptualnih teorijskih okvira vezanih za jedinstvenost lokalnog konteksta, generalizovanost i prakse u globalizovanom svetu”

Prof. dr Robert Peacock je predsednik Svetskog viktimološkog društva i rukovodilac Odeljenja za kriminologiju na Univerzitetu Free State, Bloemfontein (Južna Afrika). Profesor Peacock je još od perioda aparthejda bio aktivan u domenu viktimologije, posebno se fokusirajući na pravdu po meri deteta i viktimizaciju u institucijama. Oblasti njegovog istraživačkog rada i ekspertize su: viktimološki aspekti državnog kriminaliteta s posebnim fokusom na problem dece lišene slobode, tranzicionu pravdu i unapređenje viktimologije u Africi. Profesor Peacock je osnivač i kodirektor Afričkog postdiplomskog kursa iz viktimologije, pomoći žrtvama i krivičnog pravosuđa Svetskog viktimološkog društva. Više godina je bio urednik naučnog časopisa Southern African Journal of Criminology, Acta Criminologica i među drugim naučnim publikacijama, urednik je knjigeViktimologija u Africi.

Prof. dr Anabel Cerezo

Anabel Cerezo“Razumevanje sajber nasilja u tinejdžerskom zabavljanju”

Prof. dr Anabel Cerezo je vanredna profesorka na Odseku za krivično pravo Univerziteta u Malagi (Španija), direktorka Instituta za kriminologiju na Univerzitetu Malaga, izvršna sekretarka Andaluzijskog udruženja za viktimologiju i članica grupe za kriminalnu politiku u Španiji. Članica je redakcionog odbora naučnog časopisa International Journal of Cyber Crimes and Criminal Justice. Bila je predsednica i izvršna sekretarka Španskog društva za kriminološka istraživanja, članica Izvršnog odbora Evropskog udruženja za kriminologiju, članica naučne komisije Međunarodnog udruženja za kriminologiju i urednica časopisa Criminological Bulletin. Glavne oblasti istraživačkog rada i ekspertize prof. dr Cerezo su: sajber kriminalitet, viktimologija, žene u zatvoru i krivično pravosuđe.

Prof. dr May-Len Skilbrei

May Len Skilbrei“Transnacionalni kriminalitet, učinioci i žrtve: Kako mobilnost utiče na  podršku žrtvi i krivično gonjenje”

Prof. dr May-Len Skilbrei je profesorka i rukovoditeljka Odseka za kriminologiju i sociologiju prava Univerziteta u Oslu (Norveška). Bila je istraživačica i direktorka Fafo Instituta za primenjene međunarodne studije. Oblasti istraživačkog rada prof. dr Skilbrei su mobilnost, pol i seksualnost. Sprovela je brojna empirijska istraživanja relevantna za razvoj javnih politika vezanih za prostituciju i trgovinu ljudima, kao i istraživanja vezana za seksualno nasilje, brak, tržište rada, ilegalne migracije i vraćanje migranata u zemlje porekla.

Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović

Vesna Nikolic Ristanovic“Nasilje nad ženama i nastava na visokoškolskim ustanovama u Srbiji”

Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović je redovna profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i direktorka Viktimološkog društva Srbije; članica je Evropske akademije nauka i umestnosti, počasna članica Svetskog viktimološkog društva i bivša predsednica Evropskog udruženja za kriminologiju. Ona je glavna i odgovorna urednica naučnog časopisa Temida. Takođe je sertifikovana joga instruktorka. Glavne oblasti njenog istraživačkog rada su: žrtve kriminaliteta, nasilje nad ženama, podrška žrtvama, kriminalitet žena, rat i kriminalitet, pomirenje i komunikacija, joga, usresređena svesnost (minfulness) i žrtve, i restorativna pravda.

Prof. dr Slađana Jovanović

Sladjana Jovanovic„Novi krivično-pravni odgovori Republike Srbije na nasilje nad ženama“

Prof. dr Slađana Jovanović je redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, a od jula 2015. je prorektorka ovog Univerziteta. Bila je prodekanka za nauku i nastavu na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Članica je Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije i Saveta naučnog časopisa Temida. Njena istraživačka interesovanja su iz oblasti nasilja u porodici, krivičnog prava, kriminologije i viktimologije.

 

 

Prof. dr Nevena Petrušić i doc. dr Natalija Žunić

Nevena Petrusic“Istraživanja prakse srpskih sudova u procesuiranju slučajeva nasilja u porodici: metodološki pristupi i ostvareni rezultati”

Prof. dr Nevena Petrušić je redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Bila je prva Poverenica za zaštitu ravnopravnosti u periodu od 2010. do 2015. godine, a u periodu od 2008. do 2010. godine bila je dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu. Pored toga, bila je članica Saveta za ravnopravnost polova, a od početka 2010. godine i potpredsednica ovog vladinog tela. Jedna je od osnivačica Viktimološkog društva Srbije i Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju iz Niša. U periodu od 2010. do 2012. godine bila je glavna i odgovorna urednica naučnog časopisa Temida. Prof. dr Petrušić je članica Saveta naučnog časopisa Temida i Nadzornog odbora Viktimološkog društva Srbije. 

Natalija ZunicDoc. dr Natalija Žunić je docentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Jedna je od osnivačica Viktimološkog društva Srbije, Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju, S.O.S. – telefona za žene i decu žrtve nasilja i  Ženskih studija u Nišu. Bavi se teorijskim i aktivističkim dimenzijama feminizma i multidisciplinarnim teorijskim istraživanjima roda, prava i politike. Učestvovala je na brojnim projektima koji su deo njenog  civilnog i stručnog angažmana na polju promovisanja i zaštite prava žena. Doc. dr Žunić je članica redakcionog odbora naučnog časopisa Temida.

 

Dr Sanja Ćopić

Sanja Copic “Razvoj zakonodavnog i institucionalnog okvira podrške i zaštite žena žrtava nasilja”

Dr Sanja Ćopić je viša naučna saradnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu i istraživačica i predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije. Zamenica je glavne i odgovorne urednice naučnog časopisa Temida. Glavne oblasti njenog istraživačkog interesovanja su: žrtve kriminaliteta, nasilje nad ženama, službe za žrtve, trgovina ljudima, maloletnička delinkvencija i restorativna pravda.

 

Dr Tanja Ignjatović

Tanja Ignjatovic“Nasilje prema ženama zloupotrebom dece: izazovi u procenama i intervencijama”

Dr Tanja Ignjatović je koordinatorka programa za istraživanja, razvoj znanja, edukaciju predstavnika institucija, analizu javnih politika i javno zagovaranje u nevladinoj organizaciji Autonomni ženski centar iz Beograda. Bila je koordinatorka radnih grupa za izradu strateških dokumenata za zaštitu žena od nasilјa, koordinatorka je tematske grupe za unapređenje položaja žena u izradi Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije.