Za potrebe mapiranja kapaciteta Mreže Žene protiv nasilja (MŽPN), prikupljeni su i obrađeni podaci za ukupno 30 organizacija, članica MŽPN.

Podaci su prikupljeni putem online upitnika. Upitnik koji je korišćen za prikupljanje podataka je postavljen na Google platformu, a link ka upitniku je distribuiran organizacijama putem elektonske pošte.

Za potrebe prikupljanja podataka, Jasmina Nikolić (Viktimološko društvo Srbije) i Radmila Gujaničić (Ženski centar Užice), su prilagodile upitnik koji je Autonomni ženski centar (AŽC) koristio za potrebe mapiranja kapaciteta MŽPN u prethodnom periodu. Upitnik je sadržao pitanja podeljena u pet oblasti, to su: SOS usluga; Organizacija rada; Način finansiranja; Stukturalni standardi i Aktivnosti organizacija.

Proces prikupljanja podataka je trajao od 14. marta do 04. aprila 2022. godine.

Dobijeni podaci su automatski, u okviru Google platforme, izveženi u Excell tabelu i PDF dokument, a potom analizirani kvantitativno i kvalitativno.

Za dodatna pojašnjena i podatke koji nisu bili dovoljno jasni, organizacije su naknadno kontaktirane telefonskim putem.

Kompletan izveštaj možete pogledati OVDE.