Upravni odbori Mreže Žene protiv nasilja i Mreže za Evropski Ženski Lobi, formirali su  Nezavisnu opservatoriju za praćenje nasilja prema ženama i u skladu sa formiranjem  Nezavisne opservatorije za praćenje nasilja prema ženama dana 23. septembra 2011. godine u Beogradu, doneli su sledeći:

PRAVILNIK O RADU

NEZAVISNE OPSERVATORIJE ZA PRAĆENJE NASILJA PREMA ŽENAMA

Član 1

Nezavisna Opservatorija za praćenje nasilja prema ženama (u daljem tekstu: Opservatorija) je telo koje zajednički formiraju dve mreže: Mreža Žene protiv nasilja i Mreža za Evropski Ženski Lobi (u daljem tekstu: Mreže).

Opservatorija se formira kao nezavisno ekspertsko posmatračko i analitičko telo sastavljeno od ekspertkinja civilnog i akademskog društva, s ciljem da prati, analizira i izveštava o stanju u oblasti nasilja prema ženama u Srbiji.


MISIJA I VREDNOSTI

Član 2

Misija Opservatorije je da bude kritički glas organizacija civilnog društva koje se bave problemom nasilja prema ženama, politikama i praksama zaštite žena u Srbiji, uz pružanje preporuka i davanje smernica uz ukazivanje na načine delovanja u ovoj oblasti.

Vrednosti Opservatorije

 • Feministička perspektiva u definisanju i pristupu problemu muškog nasilja prema ženama kao posledice istorijski neravnomerne raspodele društvene moći među polovima;
 • Svaki oblik nasilja prema ženama predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava i prava žena;
 • Poštovanja etike različitosti i suprotstavljanje svim oblicima diskriminacije. Žene ne predstavljaju homogenu grupu i unutar ove kategorije postoje različite raspodele moći, pa prema tome i posebna izloženost nasilju višestruko diskriminisanih grupa žena (Romkinje, žene sa invaliditetom, žene sa istorijom boravka u psihijatrijskim i/ili zatvorskim institucijama, izbegle i raseljene žene, strankinje, žene drugačije seksualne orijentacije, žene pripadnice nacionalnih manjina, žene koje žive u siromaštvu, žene koje žive u nerazvijenim, seoskim i ruralnim sredinama, nezaposlene, mlade žene, stare žene, itd.);
 • Svest o militarizmu, nacionalizmu i verskim fundamentalizmima kao  institucionalizovanim oblicima nametanja patrijarhalnih vrednosti i uverenja, kao i njihovim uticajima na fenomen nasilja prema ženama.
 • Pravo na autonomiju i snagu svih žena.

 

CILJEVI I AKTIVNOSTI

Član 3

Cilj Opservatorije je da kroz sveobuhvatnu konceptualnu i tematsku analizu stanja u oblasti nasilja prema ženama prati, izveštava i preduzima akcije koje utiču na unapređenje državnih politika, kao i na dinamiku i pravce procesa suzbijanja i eliminisanja nasilja prema ženama u Srbiji.

Opservatorija će naročito raditi na pitanjima:

 • kreiranja platforme koja pruža kritički glas protiv nasilja prema ženama u Srbiji,
 • konceptualne i tematske analize stanja u oblasti nasilja prema ženama,
 • uticaja na dinamiku i pravce procesa suzbijanja i eliminisanja nasilja prema ženama u Srbiji,
 • analize povezanosti između različitih oblika nasilja prema ženama i diskriminacije, siromaštva i socijalne uključenosti žena, socijalne zaštite, zdravlja, obrazovanja, kulture, medijske reprezentacije.

Član 4

Opservatorija organizuje i sprovodi sledeće aktivnosti:

 • formuliše i standardizuje metodologiju za izradu izveštaja,
 • prikuplja i analizira podatake,
 • prati rad Vlade u vezi sa sprovođenjem preuzetih obaveza u oblasti suzbijanja i eliminisanja nasilja prema ženama i rezultata proizašlih iz mera, akcija i međunarodnih obaveza vezanih za sve oblike nasilja prema ženama,
 • ističe i ukazuje na  nedostatke u merama, kao i neispunjene obaveze,
 • ukazuje na kritične i urgentne oblasti delovanja,
 • izrađuje godišnji izveštaj o nasilju prema ženama u Srbiji,
 • razvija partnerstva sa lokalnim, nacionalnim i internacionalnim organizacijama i stručnjacima/stručnjakinjama kroz otvoreni dijalog i saradnju.


FORMIRANJE OPSERVATORIJE

Član 5

Opservatorija je telo koje će biti sastavljeno od najmanje 5 ekspertkinja za oblast nasilja prema ženama.

Izbor pet ekspertkinja, koje će ući u sastav Opservatorije, se vrši na osnovu prijava kandidatkinja na javni konkurs.

Izbor između kandidatkinja prijavljenih na javni konkurs vrši Izborna komisija.

Na poziciju ekspertkinja angažovanih u radu Opservatorije će biti birane predstavnice civilnog i akademskog društva.

Ekspertkinje angažovane u radu Opservatorije ne mogu biti osobe koje obavljaju političke ili državne funkcije na nacionalnom, pokrajinskom ili lokalnom nivou.

Ekspertkinje ne mogu istovremeno biti članice Upravnih odbora Mreža.

Ekspertkinje ne primaju nikakvu naknadu za svoj rad.

Član 6

Kandidatkinje za ekspertkinje koje će biti angažovane u radu Opservatorije se prijavljuju na javni konkurs koji objavljuju Upravni odbori Mreža zajedno.

Kandidatkinje za ekspertkinje koje će biti angažovane u radu Opservatorije uz prijavu na javni konkurs moraju da dostave i: profesionalnu biografiju, ličnu biografiju i motivaciono pismo.

Ako se članica Upravnog odbora Mreža kandiduje za angažovanje u radu Opservatorije, ona mora, pre podnošenja prijave na javni konkurs, dati ostavku na mesto članice Upravnog Odbora.

Član 7

Ekspertkinje se biraju na period od 4 godine, sa pravom izbora najviše 2 puta.

Reizbor ekspertkinje koja je angažovana u radu Opservatorije, na period od naredne 4 godine, se vrši u skladu sa čl. 6 ovog Pravilnika.

Član 8

Kriterijumi za izbor ekspertkinja u Opservatoriju:

 • teorijski koncept u okviru kojeg se razmatra nasilje prema ženama;
 • relevantno iskustvo u oblasti nasilja prema ženama;
 • iskustvo u izradi analiza i izveštaja;
 • iskustvo u monitoringu i evaluaciji;
 • iskustvo u nezavisnim analizama državnih politika i pripremi izveštaja o javnim politikama u oblasti nasilja prema ženama;
 • iskustvo u radu na izradi zajedničkih izveštaja, analiza itd.

Član 9

Ekspertkinja koja je angažovana u Opservatoriji može, bez obrazloženja, da zatraži razrešenje pre isteka mandata na koji je birana, pismenim putem ili elektronskom poštom.

Pismeni zahtev za razrešenje iz stava 1. ovog člana se podnosi Upravnim odborima obe Mreže.

Ekspertkinja koja, pre isteka perioda za koji je angažovana, zatraži razrešenje u smislu stava 1. ovog člana, u obavezi je da učestvuje u radu Opservatorije do izbora nove ekspertkinje koja će je zameniti, a najduže 60 dana od dana kada je podnela zahtev za razrešenje.


RAD OPSERVATORIJE

Član 10

Opservatorija zaseda najmanje 4 puta godišnje.

Opservatorija može organizovati i vanredne sastanke po potrebi.

Opservatorija zaseda punovažno ako na sednici prisustvuje najmanje 3 ekspertkinje.

Odluka o Godišnjem planu rada Opservatorije i Godišnjem izveštaju donose se prostom većinom.

Odluke se mogu donositi uz saglasnost elektronskim putem.

Administrativno tehnička podrška radu Opservatorije

Član 11

Administrativno-tehničko osoblje dve Mreže će pružati podršku radu Opservatorije i obavljati  administrativno-tehničke poslove za Opservatoriju, i to:

 • zakazivanje redovnih i vanrednih sastanaka Opservatorije
 • obezbeđivanja prostora i uslova za rad
 • vođenje zapisnika sa sastanaka Opservatorije
 • obezbeđivanje komunikacije sa članicama Mreža
 • pripremanje medijskih izveštaja
 • organizovanje distribucije Godišnjeg izveštaja o stanju i preporukama u oblasti nasilja prema ženama
 • pripremanje Godišnjeg izveštaja o radu koji se podnosi Upravnim odborima obe Mreže.

Godišnji plan rada i Godišnji izveštaj o stanju

Član 12

Opservatorija donosi Godišnji plan rada za narednu godinu do kraja novembra tekuće godine.

Opservatorija je u obavezi da Godišnji plan rada dostavi Upravnim odborima Mreža na usvajanje zaključno sa prvim radnim danom meseca decembra tekuće godine.

Upravni odbori Mreža su dužni da, ako se sa istim slažu, Godišnji plan Opservatorije usvoje do 15. decembra. Ako Upravni odbori nisu saglasni sa predloženim Godišnjim planom, eskpertkinje Opservatorije i članice Upravnog odbora su dužne da na zajedničkom sastanku dogovore i usvoje Plan rada za narednu godinu, najkasnije do kraja decembra tekuće godine.

Godišnjim planom rada se definišu oblasti delovanja za predstojeću godinu, dinamika sastanaka, dinamika aktivnosti, obaveze svake od ekspertkinja i sadržaj Godišnjeg izveštaja.

Ekspertkinje mogu da se opredele da u jednoj godini definišu jednu oblast koja će biti fokus praćenja i izveštavanja.

Opservatorija može organizovati konsultacije sa aktivistkinjama i ekspertkinjama za izabranu oblast iz Srbije i iz sveta. 

Mreža Žene protiv nasilja će pružiti podršku u organizovanju komunikacije sa ženskim organizacijama u Srbiji, a Mreža za Evropski Ženski Lobi za saradnju sa evropskim organizacijama i telima.

Opservatorija priprema Godišnji izveštaj o stanju u oblasti nasilja prema ženama sa preporukama o politici i praksi i dostavlja ga Upravnim odborima Mreža. 

Godišnji izveštaj o stanju u oblasti nasilja prema ženama za prethodnu godinu, sa preporukama o politikama i praksi, Opservatorija dostavlja Upravnim odborima Mreža najkasnije do kraja marta naredne godine.

Mreže su odgovorne da informišu javnost o radu Opservatorije i da objave i distribuiraju Godišnji izveštaj o stanju u oblasti nasilja prema ženama domaćoj i međunarodnoj javnosti.

 

UPRAVLJANJE RADOM OPSERVATORIJE

Član 13

Upravni odbori Mreže Žene protiv nasilja i Mreža za Evropski Ženski Lobi upravljaju i kontrolišu rad Opservatorije. Upravni odbori Mreža:

 • usvajaju konkursnu dokumentaciju za izbor ekspertkinja za Opservatoriju
 • imenuju Izbornu komisiju
 • odlučuju o izmeni članica Izborne komisije u slučaju postojanja sukoba interesa
 • usvajaju Godišnji plan rada Opservatorije  i učestvuju u konsultacijama u smislu čl.12 st.3 pravilnika
 • usvajaju Godišnji izveštaj o stanju i preporukama u oblasti nasilja prema ženama
 • iniciraju i odlučuju o izmenama odredbi Pravilnika o radu Opservatorije
 • verifikuju odluku Izborne komisije o izboru ekspertkinja
 • odlučuju o žalbama kandidatkinja na odluke Izborne komisije
 • odlučuju o razrešenju ekspertkinje u Opservatoriji, osim kada je zahtev za razrešenje  podnet u skladu sa čl. 9 stav 1 ovog pravilnika, u kom slučaju samo konstatuju razrešenje
 • odlučuju o prestanku rada Opservatorije

Upravni odbori Mreža nezavisno odlučuju o navedenim nadležnostima u skladu sa svojim statutima. Za donošenje odluka mora da postoji konsenzus dve Mreže.

U slučaju da se jedna ili obe Mreže ne slažu sa tekstom Godišnjeg izveštaja, Godišnji izveštaj se vraća Opservatoriji na dopunu odnosno ispravku, u skladu sa primedbama i komentarima Mreže/a .

Ako ne postoji konsenzus Upravnih odbora Mreža prilikom verifikacije odluke o izboru ili donošenju odluke o razrešenju ekspertkinje, smatraće se da nije verifikovana odluka o izboru, odnosno da nije usvojena odluka o razrešenju.

Izborna komisija

Član 14

Izbornu komisiju čine 4 predstavnice ženskih organizacija koje se bave suzbijanjem nasilja u porodici. Upravni odbori obe Mreže imenuju po dve predstavnice Izborne komisije. Mandat izborne komisije traje samo za jedan konkurs.

Izborna komisija utvrđuje konkursnu dokumentaciju i sprovodi postupak izbora kandidatkinja na osnovu kriterijuma definisanih Pravilnikom o radu i analize konkursne dokumentacije.

Izbor svake kandidatkinje mora biti obrazložen u odnosu na kriterijume izbora, a zapisnik dostavljen Upravnim odborima obe Mreže.

Kod svakog narednog izbora Izborna komisija će voditi računa o kontinuitetu rada Opservatorije.

Ukoliko je članica Izborne komisije iz organizacije iz koje potiče i kandidatkinja za Opservatoriju, Upravni odbor Mreže koji je imenovao članicu Izborne komisije, odlučuje o izmeni članice, kako bi se sprečio sukob interesa.  

Rad Izborne komisije je volonterski.

Razrešenje ekspertkinje u Opservatoriji

Član 15

Upravni odbori obe Mreže donose odluku o razrešenju ekspertkinje u Opservatoriji pre isteka njenog mandata u slučaju:

 • neaktivnosti, odnosno neizvršavanja obaveza koje je ekspertkinja prihvatila i koje su unete u Godišnji plan rada
 • delovanja koje je u suprotnosti sa odredbama ovog Pravilnika, a posebno zbog nepoštovanja misije, vrednosti i ciljeva Opservatorije.

Ekspertkinji mandat prestaje danom razrešenja.

Prestanak rada Opservatorije

Član 16

Upravni odbori obe Mreže donose odluku o prestanku rada Opservatorije.

Izmene odredbi Pravilnika o radu

Član 17

Izmene odredbi Pravilnika o radu Opservatorije može predložiti Upravni Odbor svake Mreže.

Odredbe Pravilnika se mogu menjati samo konsenzusom.

Član 18

Pravilnik o radu nezavisne Opservatorija za praćenje nasilja prema ženama stupa na snagu danom donošenja.

 

pdf_buttonPravilnik o radu Nezavisne opservatorije za praćenje nasilja prema ženama