Dokument „Principi mreže“ , nastao na osnivačkoj konferenciji 2005.g.

Njime su definisani:

  1. Odnos prema fenomenu (kako razumemo nasilje nad ženama)
  2. Odnos prema ženama / korisnicama
  3. Osobine servisa
  4. Odnos prema drugima / zajednici (lokalnoj i međunarodnoj)

MREŽA ŽENE PROTIV NASILJA 
feministički principi rada

ODNOS PREMA FENOMENU (KAKO RAZUMEMO NASILJE NAD ŽENAMA)
 1. NASILJE JE DRUŠTVENO i DRŽAVNO PITANJE
Muško nasilje nad ženama je oblik kontrole žena - posledica nejednake raspodele društvene moći medju polovima. To nije proizvod nadrealnih moći, niti bioloških faktora, već društvene konstrukcije roda.
 2. ŽRTVE NASILJA NISU KRIVE ZA NASILJE
Nasilnici su odgovorni za zločin nasilja nad ženama.
 3. VOLONTERKE / KONSULTANTKINJE DELE MOĆ SA ŽENAMA KLIJENKTINJAMA
Tendencija konsultantkinja ka ravnopravnom odnosu sa ženama.
ODNOS PREMA ŽENAMA / KORISNICAMA
 4. POVERLJIVOST ISKAZA ŽENA
 5. VEROVANJE U ISKUSTVO ŽENA I AKTIVNO SLUŠANJE
 6. SAMODETERMINACIJA ŽENA
Žene najbolje znaju šta su njihove potrebe, želje i mogućnosti. One odredjuju svoj put. Razvijaju svoj identitet. Ne dajemo savete.
 7. OBEZBEDJIVANJE SIGURNOSTI ŽENA
Prostor organizacije je sigurno mesto. Obezbedjujemo osećanje sigurnosti i fiizičku bezbednost.
 8. MI SMO NA STRANI ŽENA
Razumem je, prihvatam je i kada je ne razumem, i kada ne izlazi iz nasilja.
OSOBINE SERVISA
 9. OTVORENE ZA SVE ŽENE – NE DISKRIMINACIJI ŽENA
Servisi su otvoreni za sve žene bez diskriminacije koje su one nacionalnosti, seksualne orjentacije, rase, prisustva invaliditeta, religije, godišta, bračnog statusa i drugih osobina.
10. ŽENE PODRŽAVAJU ŽENE
U servisnim službama žene rade sa ženama žrtvama nasilja.
ODNOS PREMA DRUGIMA / ZAJEDNICI (LOKALNOJ I MEĐUNARODNOJ)
11. SOLIDARNOST - SARADNJA
Solidarnost podrazumeva medjusobno podržavanje i saradnju žena unutar
organizacija, organizacija izmedju sebe, sa ne-vladinom i vladinim sektorom.
12. TRANSPARENTNOST – JAVNOST RADA
Javnost rada unutar organizacija, dostupnost informacija. Javni rad i zagovaranje ženskih ljudskih prava na život bez nasilja.
13. MIROVNA ORJENTACIJA
Podržavanje politike mira, feminizma, anti-miltarizma, anti-fašizma, a protiv rata, nacionalizma, rasizma, religioznog fundamentalizma, homofobije, anti-semitizma i drugih anti-demokratskih opcija.
14. FEMINISTIČKA ETIKA BRIGE
Feministička etika brige znači da se odnosimo prema sebi i drugima po principu pravde i
brige jednako, i u isto vreme. Podržavamo podržavačice. Supervizija.