Misija Ženskog centra Užice je poboljšanje kvaliteta života žena ostvarivanjem ženskih ljudskih prava i njihovom samorealizacijom. Cilj Ženskog centra je unapređivanje položaja i kvaliteta života svih žena, a posebno žena iz ranjivih  grupa kroz: fokusiranje i  alarmiranje javnosti u odnosu na sva problematična i rizična pitanja koja se odnose na ulogu i položaj žena; podizanje svesti i pružanje podrške ženama u ostvarivanju njihovih prava, potencijala i poboljšanju položaja u obrazovnim, zdravstvenim i socioekonomskim oblastima; bavljenjem pitanjima rodne ravnopravnosti žena u svim područjima života;  pružanje podrške ženama sa iskustvom partnerskog i porodičnog nasilja; podizanje  ekološke svesti žena o značaju čuvanja i zaštite životne sredine; povezivanje sa drugim NVO i uključivanje u ženske mreže.

Za ostvarivanje svojih ciljeva Ženski centar Užice organizuje, samostalno  ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, tribine, seminare i druge oblike edukacije žena u cilju ostvarenja njihovih ljudskih prava kroz poboljšanje njihovog ukupnog položaja u društvu; kreira mrežu korisnica; realizuje  svoje programe i usklađuje ih sa programima drugih nevladinih udruženja; sarađuje sa institucijama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave sličnim pitanjima i problemima; pruža sve potrebne i dozvoljene oblike podrške ženama iz ranjivih grupa; pruža usluge psihološke, pravne i socijalne podrške za žene sa iskustvom nasilja  u porodici; inicira i pruža podršku za razvoj  preduzetničkih inicijativa u oblasti socijalnog preduzetništva, i to u sferi očuvanja i zaštite životne sredine i u sferi agrobiznisa kroz iniciranje i podršku razvoja zadrugarstva i samoorganizovanja seoskih žena.