TRAŽIMO DOSLEDNU, HITNU I EFIKASNU PRIMENU ZAKONA

KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRBIJE

Član 194

Pamflet - naslovna(1)   Ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2)   Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. ovog člana korišćeno oružje, opasno oruđe ili drugo sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3)    Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila teška telesna povreda ili teško narušavanje zdravlja ili su učinjena prema maloletnom licu, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

(4)   Ako je usled dela iz st. 1, 2. i 3. ovog člana nastupila smrt člana porodice, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

(5)   Ko prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

TRAŽIMO ČEŠĆU UPOTREBU MERA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI

PORODIČNI ZAKON REPUBLIKE SRBIJE

Mere zaštite

Član 198

(1)  Protiv člana porodice koji vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici, kojom se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članom porodice.

Pamflet - zadnja strana(2)  Mere zaštite od nasilja u porodici jesu:

  1. izdavanje naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti;
  2. izdavanje naloga za useljenje u porodični stan ili kuću, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti;
  3. zabrana približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti;
  4. zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice;
  5. zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice.


(3) Mera zaštite od nasilja u porodici može trajati najviše godinu dana.

(4) Vreme provedeno u pritvoru kao i svako lišenje slobode u vezi s krivičnim delom odnosno prekršajem uračunava se u vreme trajanja mere zaštite od nasilja u porodici.

Produžavanje mere zaštite

Član 199


Mera zaštite od nasilja u porodici može se produžavati sve dok ne prestanu razlozi zbog kojih je mera bila određena. 

Pamflet povodom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama štampan je u 70 000 primeraka i biće distribuiran u 56 gradova u Srbiji, gde će lokalne ženske orgnizacije prirediti okrugle stolove, ulične akcije, gostovati u medijima...

16 dana aktivizma

"16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svetska kampanja koju obeležava 1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Opširnije...